VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Naše obchodné podmienky:

Prevádzkovateľom internetového obchodu mysuns.sk a mysuns.eu je spoločnosť Michal&Marko s. r. o.

UZATVORENIE ZMLUVY


Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednávate tovar umiestnený v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme akceptovať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo odovzdaním tovaru na jeho prepravu do dvoch dní.


POKYNY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Michal&Marko s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Slovensko, telefón: +421 907 799 200; e-mail: info@mysuns.sk) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy; jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby okrem nákladov na doručenie bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade sa vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo nám ho odovzdajte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru hradíte v plnom rozsahu vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Koniec pokynov na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu: Michal&Marko s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, e-mail: info@mysuns.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:

od kúpnej zmluvy na tento tovar*:
od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
Objednávka číslo:
Dátum objednania*/dátum prijatia*:
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Dátum:

______________________________
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):

* Nehodiace sa prečiarknite.

3. Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy


Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.


4.Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny


Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.


5. Doprava tovaru

SLOVENSKO A ČESKO

Dodávky sú v zásade platné na Slovensku, Česku a ostatnom zahraničí. Vo všeobecnosti dopravu na zabezpečuje Slovenská pošta*, v rámci územia Bratislavy zabezpečujeme aj vlastnú dopravu. Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť a len konečným spotrebiteľom.
* nenesieme zodpovednosť za stratu balíka a zákazníkovi neposkytujeme náhradu škody

6. Záruka a reklamačný poriadok

V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u zamestnanca Slovenskej pošty, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a – v prípade splnenia zákonných podmienok – ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy; okrem uvedeného si môžete uplatniť aj nárok na náhradu škody vrátane náhrady škody namiesto plnenia a náhradu vašich márne vynaložených výdavkov.
Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.
Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymenované vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.
Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť
Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


7. Náklady na dopravu

Doručenie tovaru balík SR**: 5 EUR

Doručenie tovaru kuriér LEN BRATISLAVA*: zdarma *platí len pre doručenie v rámci BA a jej všetkých MČ a tiež pre obce: Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Malinovo.

Doručenie tovaru ČR**: 10 EUR

Doručenie tovaru SVET**: 15 EUR

** nenesieme zodpovednosť za stratu balíka a zákazníkovi neposkytujeme náhradu škody

Poskytujeme vám možnosť získať od nás dopravu zadarmo, a to v prípade splnenia nasledovných podmienok:

Pre doručenie typu balík SR získate od nás dopravu zadarmo pri nákupe tovaru v hodnote nad 100 EUR.
Pre doručenie typu balík ČR získate od nás dopravu zadarmo pri nákupe tovaru v hodnote nad 150 EUR.
Pre doručenie typu balík SVET získate od nás dopravu zadarmo pri nákupe tovaru v hodnote nad 300 EUR.

8. Platobné podmienky


Platby je možné realizovať v zásade prostredníctvom služieb PayPal, PayU, na dobierku alebo kreditnou/debetnou kartou (MasterCard a Visa). Za rýchle zaplatenie neposkytujeme žiadne zľavy. Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby, napríklad iba spôsoby súvisiace s príslušným úverovým ratingom, aby sme obmedzili naše úverové riziko.
Platba prostredníctvom služby PayPal
Platíte priamo cez svoj PayPal účet. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu PayPal za účelom schválenia ceny objednávky. Hneď po tom, ako na našom účte PayPal obdržíme informáciu o vašom schválení, začne sa proces odoslania objednávky – v závislosti od času prepravy, ktorý je uvedený pri danom tovare. Pri odoslaní tovaru bude z vášho účtu PayPal po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. zaplatená skutočná fakturovaná cena tovaru. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, je z vášho PayPal účtu zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.
Platba kreditnou kartou
Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej kreditnej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z vašej kreditnej karty zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.
Platba na dobierku
Platba na dobierku je možné len pri doručení v rámci Bratislavy a len pri doprave zabezpečenej nami. Platba za tovar sa vykoná v hotovosti pri dodaní balíka vo výške uvedenej vo faktúre. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 2 sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme informácie o vašom bankovom účte (IBAN a SWIFT), ktoré možno ľahko a bezpečne uložiť na zákazníckom účte. Vyhradzujeme si právo vystaviť poukážku vo výške hodnoty vráteného tovaru, ak ani po opakovaných upomienkach nebudú oznámené údaje o bankovom účte.


9. Ceny


Naše ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.


10. Výhrada vlastníckeho práva


Tovar ostáva naším majetkom až do zaplatenia ceny v plnej výške.


11. Elektronická komunikácia


Súhlasíte s tým, že komunikácia v súvislosti so zmluvou sa môže uskutočňovať elektronicky.


12.Alternatívne riešenie sporov


Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


13.Rozhodné právo


Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.


14.Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán


Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.


15. Zmluvný jazyk / ukladanie textu objednávky


Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky u nás neukladáme a po dokončení objednávky už nie je viac dostupný. Text vašej objednávky si však môžete hneď po odoslaní objednávky vytlačiť.


16. Práva k fotografiám


Majiteľom všetkých práv k fotografiám je Michal&Marko s. r. o.. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.


17.Identifikačné údaje dodávateľa

Michal&Marko s. r. o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Tel.: +421 907 799 200
e-mail: info@mysuns.sk

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 141221/B, IČO: 52 646 891, nie sme platcami DPH